Våtmarksprojektering

Bakgrund

Alla våtmarker är unika och det finns ingen våtmark som är den andra lik. Därför varierar utformningen av våtmarken mycket beroende på kundens syfte med våtmarken. En våtmark för att gynna jaktbart vilt ser t.ex. inte alls lika dan ut som en våtmark, vars främsta syfte är att vara en näringsfälla. Tillsammans med kunden går jag igenom hur våtmarken ska se ut för att kundens syfte bäst kan uppnås.

Projektering

Fältmätning

I alla mina våtmarksprojekteringar ingår en ordentlig uppmätning och avvägning av det aktuella våtmarken i rikets nät med en enmans totalstation, RTK-GPS och nätverks-RTK GPS. Vid behov görs också geotekniska undersökningar för att undersöka markens stabilitet. 

Grundritning

All mätdata läggs in i datorn och området ritas upp automatiskt i ett modernt CAD-program med kodstyrning och linjestyrning. Efter viss editering, görs en s.k. terrängmodell över området och höjdkurvor ritas ut. Nu ser jag  hur området ser ut i dag och sparar ritningen som en fil.

Att skapa en ny våtmark i datorn

Högsta tillåtna vattenyta

När jag ser på en ritning hur området ser ut i dag, kan jag lätt se hur högt vattnet kan tillåtas stiga utan att omgivande marker skadas av vattnet (speciellt de angränsande marker som ägs av andra markägare...). 

Vet jag den maximala vattennivån som kan tillåtas i våtmarken, kan jag lätt sätta lämpliga höjder för den normala högvattennivån, medelvattennivån och lågvattennivån i våtmarken!

Öar

Sedan skapas en ny kopia av filen där den blivande våtmarkens gränser ritas in på ritningen tillsammans med eventuella öar m.m. Höjden på öarna sätts till några decimeter över den högsta tillåtna vattennivån. 

Botten

Sedan bestäms bottendjupet för våtmarken. Kantlinjerna parallellförflyttas in någon meter och höjden sätts till den av mig bestämda bottennivån. En ny terrängmodell görs av pseudovåtmarken sedan eventuella korsande linjer på de parallella linjerna trimmats bort.

Släntlutning

Av dessa nyritade kantlinjer skapas en eller flera väglinjer. Till dessa väglinjer skapas sedan lämpliga tvärsektioner. I tvärsektionerna anges alla släntlutningar i våtmarken

Sedan beräknar CAD-programmet den blivande släntfoten, där den plana botten börjar och ritar ut den exakt där den ska gå. Eventuella öar och djupgravar skapas på liknande sätt. Sedan görs en ny terrängmodell över våtmarken.

Vallar

Behövs en vall anläggas i våtmarken, ritar jag in var vallens centrumlinje ska gå och bestämmer vilken höjd vallkrönet ska ha för att få ett acceptabelt fribord (avståndet mellan den högsta vattenytan och vallkrönet). 

Sedan skapas en ny väglinje av den utritade centrumlinjen och en ny tvärsektionsmall, innan datorn beräknar och ritar ut släntfötterna och vallkrönet. Eventuell skapas en separat tvärsektionsmall för själva värnet. 

Volymberäkningar

Först skapas ytterligare en terrängmodell av våtmarken, själva vallen, samt eventuella öar. Med den senaste terrängmodellen som underlag, kan jag nu lätt beräkna mängden vatten som finns vid en given vattennivå, storleken på vattenspegeln, vattnets uppehållstid, samt mängden jordmassor som går åt till både fördämningsvallar och eventuella öar.

Slutritning

Slutligen görs en ny terrängmodell över hela området, innan jag ritar ut nya höjdkurvor, släntlutningar samt eventuella tvärsektioner och längdsektioner.

Våtmark 1.jpg (323001 byte) Våtmark 2.jpg (264279 byte) 

Dimensionering

Allmänt

Jag börjar med en beräkning av avrinningsområdets totala storlek, andelen åker i avrinningsområdet och medelavrinningen/hektar för hela avrinningsområdet.

Med dessa uppgifter som grund görs en väl tilltagen dimensionering av utloppen, så att de verkligen sväljer ett 50-års flöde utan att vattenytan i dammen stiger alltför högt (det vill säga så högt så att omgivande marker skadas) samt att inte fribordet (avståndet mellan den högsta vattenytan och vallkrönet) blir för lågt. 

Självfallet görs hela våtmarken tömningsbar! Givetvis dimensioneras vallen så att den blir både körbar och håller tätt i många år. Vidare ger jag förslag på värn och breddavlopp som garanterat gör att våtmarken håller mer än några få år! Låt inte snålheten bedra visheten!

Våtmarkssystem

Är det lämpligt att fördela våtmarken på flera mindre våtmarker med regleranordningar och trummor mellan varje våtmark, görs också en beräkning av höjdskillnaderna mellan inlopp och utlopp vid olika flöden. 

Omgivande marker

En bedömning görs också om den högsta vattenytan i kombination med 50-års flöden kan skada omgivande marker, samt om vissa inlopp bör rensas eller kompletteras i samband med våtmarkens anläggande. 

Inpumpning

Om våtmarken kräver inpumpning från en kanal för att t.ex. få anläggningsbidrag, görs givetvis också en gedigen dimensionering av pump och pumpstation.

Vattendom

Jag gör också en bedömning om någon gammal vattendom hindrar eller påverkar våtmarkens utformning och anpassar projekteringen därefter.

Skriftlig rapport

Slutligen skrivs en rapport på hela projekteringen med många värdefulla tips och råd på bl.a. vallar och utlopp som verkligen håller. Dessutom medföljer goda skötselråd!

Vad levereras

Allt levereras på en laminerad CAD-ritning i rikets nät inklusive 4-5 olaminerade papperskopior samt en ordentlig åtgärdsbeskrivning. Även detaljerade tvärsektioner och längdsektioner ingår, vilket underlättar själva anläggandet av våtmarken. Ett exemplar av beskrivningen och en olaminerad CAD-ritning lämnas till länsstyrelsens vattenarkiv för arkivering.

Kalla fakta om flödesdimensionering

Dämningseffekter

Visste du att om ett medelhögvattenflöde (MHQ) dämmer upp vattennivån ovanför en fullgående trumma ca 0,30 meter, innebär det att ett 50-årsflöde (HHQ50) dämmer upp vattennivån ovanför trumman ca 2,70 meter!

Om en parallell trumma med samma dimension, samma längd och samma hydrauliska råhet läggs bredvid den befintliga trumman, minskar uppdämningen till ca 0,675 meter vid ett 50-årsflöde (HHQ50) och endast ca 7,5 centimeter vid ett medelhögvattenflöde (MHQ)! 

Exakt samma uppdämningseffekt erhålls också om den nya trummans diameter ökar med ca 30-41 % (beroende på trummans längd) och den nya trumman i övrigt har samma hydrauliska egenskaper som den gamla trumman.

Du är juridiskt ansvarig

Ofta skadas omgivande grannars mark om vattnet i våtmarken tillåts stiga för högt i samband med extremt högvatten - och du som våtmarksägare blir 100% skadeståndsskyldig! 

Varför riskera trubbel

Genom att följa mina välgrundade dimensioneringsråd till punkt och pricka, slipper du helt enkelt framtida problem vid höga flöden. Låt inte snålheten bedra visheten! En bra projektering är väl värt sitt pris!

 

För att gå tillbaks till startsidan så klicka här! För att gå tillbaks till våtmarkssidan kan du klicka här! För att gå tillbaks till våtmarksprocessen kan du klicka här! För att gå tillbaks till anläggningstipsen kan du klicka här! Kontakta MätNiklas!